TỨ PHẦN LUẬT

THỨC-XOA-CA-LA-NI

ĐIỀU 76

Không được đại tiểu tiện quanh bốn phía tháp Phật khiến mùi hôi xông vào, thức-xoa-ca-la-ni.

(như trên)