TỨ PHẦN LUẬT

THỨC-XOA-CA-LA-NI

ĐIỀU 77

Không được đem tượng Phật đến chỗ đại tiểu tiện, thức-xoa-ca-la-ni.

(như trên)

Có 3 trường hợp sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó, hoặc trên đường phải đi ngang qua đó, hay bị cường lực bắt đi; không phạm.