TỨ PHẦN LUẬT

THỨC-XOA-CA-LA-NI

ĐIỀU 8

Không trùm đầu khi vào nhà bạch y mà ngồi, thức-xoa-ca-la-ni. (như trên)