TỨ PHẦN LUẬT

THỨC-XOA-CA-LA-NI

ĐIỀU 81

Không được khạc nhổ dưới tháp Phật, thức-xoa-ca-la-ni.

(như trên)