TỨ PHẦN LUẬT

THỨC-XOA-CA-LA-NI

ĐIỀU 82

Không được khạc nhổ trước tháp Phật, thức-xoa-ca-la-ni.