TỨ PHẦN LUẬT

THỨC-XOA-CA-LA-NI

ĐIỀU 89

Không được nói pháp cho người ngồi chỗ cao, còn mình ngồi chỗ thấp, trừ người bệnh, thức-xoa-ca-la-ni.

(như trên)