TỨ PHẦN LUẬT

THỨC-XOA-CA-LA-NI

ĐIỀU 90

Không được nói pháp cho người đi trước, còn mình đi phía sau, trừ người bệnh, thức-xoa-ca-la-ni.

(như trên)