TỨ PHẦN LUẬT

THỨC-XOA-CA-LA-NI

ĐIỀU 91

Không được nói pháp cho người ở chỗ kinh hành cao, còn mình ở chỗ kinh hành thấp, trừ người bệnh, thức-xoa-ca-la-ni.

(như trên)