LUẬT MA HA TĂNG KỲ

THỂ THỨC THỌ CỤ TÚC.

NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ NHẤT

1. THỂ THỨC THỌ CỤ TÚC.

Trong vòng năm năm sau khi đức Thế Tôn thành đạo, các Tỉ-kheo Tăng đều thanh tịnh, nhưng từ đó trở về sau, dần dần trở nên phi pháp. Do đó, Thế Tôn tùy theo sự việc mà chế định giới bản gồm bốn loại cụ túc: 1. Tự cụ túc; 2. Thiện lai cụ túc; 3. Thập chúng cụ túc; 4. Ngũ chúng cụ túc.