LUẬT MA HA TĂNG KỲ

GIỚI BA-DẠ-ĐỀ

NÓI RÕ phần thứ tư của CHÍN MƯƠI HAI PHÁP ĐƠN ĐỀ.

24. GIỚI: PHỈ BÁNG VỊ GIÁO THỌ NI.

Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, nhóm sáu Tỷ kheo khoác y, ra đứng trước cửa tinh xá Kỳ hoàn từ tờ mờ sáng, bỗng thấy Tỷ kheo đi giáo giới Tỷ kheo ni ra cửa. Nhóm sáu Tỷ kheo trông thấy thầy ấy liền nói như sau: “Các ông nay vào trong thành tha hồ buông thả các căn, chỉ vì thích ăn uống mà đi chứ chẳng có lý do nào khác”. Khi ấy Tỷ kheo đi giáo giới này lấy làm xấu hổ. Các Tỷ kheo nghe thế, liền đem sự kiện ấy đến bạch với Thế Tôn. Phật bèn bảo họ đi gọi nhóm sáu Tỷ kheo đến. Khi nhóm sáu Tỷ kheo đến rồi, Phật liền hỏi: “Các ông có việc đó thật chăng?”.

—Có thật như vậy bạch Thế Tôn.

—Đó là việc xấu, phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy; không thể dùng việc ấy để nuôi lớn thiện pháp được.

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các Tỷ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho các Tỷ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại:

“Nếu Tỷ kheo nói với Tỷ kheo khác rằng: “Trưởng lão vì thức ăn mà giáo giới Tỷ kheo ni”, thì phạm tội Ba dạ đề”.

Giải thích

Thức ăn: Như bún, bánh, cơm, thịt, cá lại có thức ăn khác gọi là: sắc, thanh, hương, vị, xúc.

Giáo giới: Như trên đã nói.

Ba dạ đề: Như trên đã nói.

Nếu Tỷ kheo nói với Tỷ kheo khác rằng: “Nay thầy vì việc ăn uống mà đi giáo giới Tỷ kheo ni”, thì phạm tội Ba dạ đề.

Nếu nói: “Thầy vì thuốc men mà đi giáo giới Tỷ kheo ni”, thì phạm tội Việt tì ni.

Nếu Tỷ kheo nói với các Tỷ kheo ni như sau: “Thầy Tỷ kheo kia vì việc ăn uống mà giáo giới các cô đó”, thì phạm tội Việt tì ni.

Nếu Tỷ kheo nói với các Tỷ kheo ni như sau: “Thầy Tỷ kheo kia vì thuốc men mà giáo giới các cô đó”, thì phạm tội Việt tì ni tâm niệm sám hối.

Nếu Tỷ kheo nói với Tỷ kheo khác: “Thầy vì việc ăn uống mà đi giáo giới Thức xoa ma ni, Sa di ni”, thì phạm tội Việt tì ni.

Nếu nói: “Vì việc thuốc men mà đi giáo giới”, thì phạm tội Việt tì ni tâm niệm sám hối.

Cũng thế, cho đến đối với Ưu bà tắc, Ưu bà di mà nói rằng: “Thầy ấy vì sự ăn uống mà giáo giới các người đó”, thì phạm tội Việt tì ni.

Nếu nói: “Thầy ấy vì thuốc men mà giáo giới các người đó”, thì phạm tội Việt tì ni tâm niệm sám hối. Thế nên nói (như trên).