TẠNG LUẬT

TẬP YẾU

CÁC BÀI KỆ LÀM XUẤT MỒ HÔI:

Vị không đồng cộng trú với các tỳ khưu và các tỳ khưu ni, không đạt được một việc thọ hưởng chung nào đó ở nơi vị ấy, sao không bị phạm tội do việc không xa lìa?[a] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Không nên phân tán, không được phân chia, năm vật đã được nói đến bởi vị Đại Ẩn Sĩ. Sao không phạm tội trong lúc phân chia và trong lúc thọ dụng?[b] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Tôi không đề cập đến mười hạng cá nhân, hạng thứ mười một cũng cần phải tách ra?[c] Tại sao lại phạm tội khi đảnh lễ vị lớn?[d] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Vị không bị án treo, và cũng không phải là vị hành parivāsa, không bị chia rẽ hội chúng, và cũng không thay đổi phe nhóm, là vị tồn tại trên nền tảng, cùng chung đồng cộng trú, vì sao lại có sự riêng biệt về việc học tập?[e] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Vị đi đến Pháp tốt đẹp, có liên hệ mục đích, trong khi đang được hỏi, không sống, không phải đã chết, không phải đã Niết Bàn, chư Phật nói về nhân vật ấy thế nào?[f] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Tôi không đề cập đến phần trên của xương đòn, bỏ qua phần dưới rốn, do duyên việc đôi lứa vì sao lại phạm tội pārājika?[g] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Vị tỳ khưu tự yêu cầu rồi xây dựng cốc liêu, nền đất chưa được xác định, vượt quá kích thước, ở chỗ có sự nguy hiểm, không khoảng trống trải, không phạm tội?[h] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Vị tỳ khưu tự yêu cầu rồi xây dựng cốc liêu, nền đất được xác định, theo kích thước, không có sự nguy hiểm, có khoảng trống trải, lại phạm tội?[i] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Vị không làm hành động gì có liên quan đến thân và cũng không nói về những người khác bằng lời nói lại vi phạm tội nặng có nền tảng bị cắt rời?[a] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Người tốt không làm điều gì ác có liên quan đến thân, khẩu, luôn cả ý, vì sao vị ấy lại bị trục xuất, còn bị trục xuất hoàn toàn?[b] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Không chuyện trò với bất cứ người nào bằng lời, và không nói câu nào với những người khác lại có thể phạm tội liên quan đến khẩu, không liên quan đến thân?[c] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Các điều học được đức Phật vị cao quý ca ngợi, có bốn điều saṅghādisesa, có thể phạm tất cả chỉ do một hành động?[d] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Cả hai (vị ni) đã được tu lên bậc trên từ một hội chúng, vị thọ nhận y từ tay của cả hai, các tội vi phạm có thể khác nhau?[e] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Bốn người sau khi hẹn hò trước đã lấy trộm trọng vật, ba vị phạm pārājika, còn một vị không phạm pārājika?[f] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Người nữ ở bên trong, và vị tỳ khưu là ở bên ngoài, không có lỗ hỗng ở ngôi nhà, vì sao lại vi phạm tội pārājika do duyên việc đôi lứa?[g] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Dầu ăn, mật ong, và cả đường, bơ lỏng, sau khi tự mình thọ lãnh rồi để riêng, khi bảy ngày chưa trải qua đối với vị thọ dụng khi có duyên cớ lại có tội?[h] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Tội nissaggiya, tội pācittiya thuần túy là cùng một lần cho vị đang vi phạm?[i] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Hai mươi vị tỳ khưu tụ hội làm hành sự tưởng rằng có hợp nhất, có vị tỳ khưu đứng xa mười hai do-tuần làm hỏng hành sự ấy vì lý do phe nhóm?[a] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Và với vị đã nói lên bằng lời, dầu chỉ truyền đạt giữa khoảng cách của bước chân, có thể vi phạm cùng một lượt sáu mươi bốn tội, tất cả đều là tội nặng có sự sửa chữa được?[b] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Vị đã quấn vào với y nội, đã trùm lên y saṅghāṭi hai lớp, tất cả các y ấy là phạm tội nissaggiya?[c] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Không có lời đề nghị, cũng không có tuyên ngôn hành sự, và đấng Chiến Thắng đã không nói: ‘Hãy đến, này tỳ khưu, ‘ vị ấy cũng chẳng có sự đi đến nương tựa (Tam Quy), mà đã được tu lên bậc trên, và sự tu lên bậc trên là bền vững cho vị ấy?[d] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Giết người nữ không phải là mẹ, và (giết) người nam không phải là cha, kẻ ngu giết người không phải là vị Thánh, và do điều ấy phạm vào nghiệp vô gián?[e] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Và giết người nữ là mẹ, và giết người nam là cha, sau khi giết cả cha lẫn mẹ, do điều ấy lại không phạm nghiệp vô gián?[f] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Sau khi không cáo tội, sau khi không nhắc nhở, rồi thực hiện hành sự đến vị không hiện diện. Hành sự đã được thực hiện, đã được thực hiện hoàn hảo mà vị tiến hành và hội chúng là không phạm tội?[g] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Sau khi đã cáo tội, sau khi đã nhắc nhở, rồi thực hiện hành sự đến vị đang hiện diện, và hành sự đã được thực hiện lại trở thành chưa được thực hiện, vị tiến hành và hội chúng là phạm tội?[h] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Vị chặt đứt phạm tội, vị chặt đứt không phạm tội, vị che đậy phạm tội, vị che đậy không phạm tội?[i] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Trong khi nói sự thật lại tội nặng, và đối với vị nói lời dối trá là tội nhẹ, trong khi nói lời dối trá là tội nặng, và đối với vị nói sự thật lại tội nhẹ?[j] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Vật đã được chú nguyện để dùng riêng, đã được nhuộm bằng thuốc nhuộm, là vật đã được làm thành đúng phép, đối với vị sử dụng lại có tội?[k] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Khi mặt trời đã lặn, vị tỳ khưu nhai các miếng thịt, không phải là vị bị điên, và cũng không có tâm bị rối loạn, vị ấy cũng không bị thọ khổ hành hạ, tuy nhiên vị ấy không có tội, và điều ấy đã được đức Thiện Thệ giảng giải.[a] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Không có tâm nhiễm dục, hơn nữa không có ý trộm cắp, và vị ấy cũng đã không nghĩ đến việc giết hại người khác, đối với vị trao thẻ thì bị cắt đứt, đối với vị nhận lấy (thẻ) thì tội thullaccaya?[b] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Và cũng không phải là chỗ ở rừng được xác định có nguy hiểm, cũng không có sự đồng ý đã được hội chúng ban cho, và Kaṭhina của vị ấy đã không được thành tựu ở ngay chỗ ấy, (vị ấy) sau khi xa lìa y rồi đi nửa do-tuần, khi rạng đông đã đến ở ngay tại nơi ấy, vẫn không phạm tội.[c] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Có liên quan đến thân, không liên quan đến khẩu, tất cả có sự việc khác biệt, có thể vi phạm chung một lượt không trước không sau?[d] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Có liên quan đến khẩu, không liên quan đến thân, tất cả có sự việc khác biệt, có thể vi phạm chung một lượt không trước không sau?[e] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Không thực hiện việc đôi lứa ấy nơi ba hạng người nữ, nơi ba hạng người nam, và nơi ba hạng không phải Thánh hay là kẻ vô căn, và không hành việc đôi lứa ở người lưỡng căn, sao lại bị cắt đứt do duyên việc đôi lứa?[f] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Vị xin y cho mẹ, và không phải là y được dành riêng dâng đến hội chúng, do điều ấy vị ấy phạm tội, và không tội (nếu xin) ở thân quyến?[g] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Bị giận dữ lại hài lòng, bị giận dữ là đáng chê bai. Vậy điều ấy có tên là gì khiến nổi giận lại nên cười, ?[h] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Được hoan hỷ rồi hài lòng, hoan hỷ là đáng chê bai. vậy điều ấy có tên là gì khiến hoan hỷ lại đáng chê bai? Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Vị phạm chung một lượt tội saṅghādisesa, tội thullaccaya, tội pācittiya, tội pāṭidesanīya, và tội dukkaṭa?[i] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Cả hai đều tròn đủ hai mươi tuổi, cả hai có chung vị thầy tế độ, chung thầy giáo thọ, chung tuyên ngôn hành sự, một vị được tu lên bậc trên, một vị không được tu lên bậc trên?[a] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Chưa làm thành được phép, cũng chưa được nhuộm với thuốc nhuộm, được quấn vào với y ấy rồi có thể đi theo ý thích, không tội cho vị ấy,[b] và điều ấy đã được đức Thiện Thệ giảng giải. Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Không cho, không thọ nhận, việc thọ nhận vì thế không được biết đến. Và do duyên thọ dụng vật ấy vi phạm tội nặng không phải nhẹ?[c] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Không cho, không thọ nhận, việc thọ nhận vì thế không được biết đến. Và do duyên thọ dụng vật ấy vi phạm tội nhẹ không nặng?[d] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Vi phạm tội nặng còn dư sót rồi che giấu bởi vì không tôn trọng, tỳ khưu ni không phạm và không đưa đến tội?[e] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.

Dứt Các Bài Kệ Làm Xuất Mồ Hôi.

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY:

Sự không đồng cộng trú, không được phân tán, mười (hạng), và vị không bị án treo, vị đi đến với Pháp, phần trên của xương đòn, sau đó hai điều tự mình yêu cầu.

Và không liên quan đến thân, tội nặng, liên quan đến thân, được khéo giảng, trong khi không nói, và điều học, cả hai, và bốn vị.

Người nữ, và dầu ăn, tội nissaggiya, và các vị tỳ khưu, với khoảng cách bước dài, và đã quấn y, và không điều quy định, không giết mẹ cha.

Sau khi không cáo tội, sau khi đã cáo tội, trong khi chặt đứt, và luôn cả sự thật, và đã được chú nguyện, khi mặt trời đã lặn, không có tâm nhiễm dục, và không phải chỗ ở rừng.

Liên quan đến thân và liên quan đến khẩu, ba người nữ, và luôn cả người mẹ, giận dữ, hài lòng, được hoan hỷ, tội saṅghādisesa, và cả hai.

Chưa làm thành được phép, vị không cho, vị không cho, vị phạm tội nặng, những bài kệ làm xuất mồ hôi, là những câu hỏi, đã được giải rõ nhờ các bậc trí.