TẠNG LUẬT

TẬP YẾU

CÁC CÂU VẤN ĐÁP VỀ LỄ UPOSATHA, v.v...:

CÁC CÂU HỎI:

Đối với hành sự Uposatha, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc? Đối với hành sự Pavāraṇā, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc? Đối với hành sự khiển trách, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc? Đối với hành sự chỉ dạy, … (như trên) … Đối với hành sự xua đuổi, … (như trên) … Đối với hành sự hòa giải, … nt … Đối với hành sự án treo, … nt … Đối với việc ban cho hình phạt parivāsa, … nt … Đối với việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, … nt … Đối với việc ban cho hình phạt mānatta, … nt … Đối với việc giải tội, … (như trên) … Đối với hành sự tu lên bậc trên, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc?

Đối với việc thu hồi hành sự khiển trách, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc? Đối với việc thu hồi hành sự chỉ dạy, … (như trên) … Đối với việc thu hồi hành sự xua đuổi, … (như trên) … Đối với việc thu hồi hành sự hòa giải, … (như trên) … Đối với việc thu hồi hành sự án treo, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc?

Đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc? Đối với hành xử Luật khi không điên cuồng, … (như trên) … Đối với (hành xử Luật) theo tội của vị ấy, … (như trên) … Đối với cách dùng cỏ che lấp, … (như trên) … Đối với việc chỉ định vị giáo giới tỳ khưu ni, … (như trên) … Đối với việc đồng ý về sự không vi phạm tội vì xa lìa ba y, … (như trên) … Đối với việc đồng ý về ngọa cụ, … nt … Đối với việc chỉ định vị quăng bỏ vàng bạc, … nt … Đối với việc chỉ định vị tiếp nhận y khoác ngoài, … nt … Đối với việc chỉ định vị tiếp nhận bình bát, … nt … Đối với việc đồng ý về gậy, … nt … Đối với việc đồng ý về dây, … (như trên) … Đối với việc đồng ý về gậy và dây, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc?

Dứt các câu hỏi.

CÁC CÂU TRẢ LỞI:

Đối với hành sự Uposatha, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc?  Đối với hành sự Uposatha, sự hợp nhất là đầu tiên, sự thực hiện là ở giữa, sự hoàn tất là kết cuộc.

Đối với hành sự Pavāraṇā, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc?  Đối với hành sự Pavāraṇā, sự hợp nhất là đầu tiên, sự thực hiện là ở giữa, sự hoàn tất là kết cuộc.

Đối với hành sự khiển trách, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc?  Đối với hành sự khiển trách, sự việc và nhân vật là đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc.

Đối với hành sự chỉ dạy, … (như trên) … Đối với hành sự xua đuổi, … (như trên) … Đối với hành sự hòa giải, … (như trên) … Đối với hành sự án treo, … (như trên) … Đối với việc ban cho hình phạt parivāsa, … (như trên) … Đối với việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, … (như trên) … Đối với việc ban cho hình phạt mānatta, … (như trên) … Đối với việc giải tội, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc?

Đối với hành sự tu lên bậc trên, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc?  Đối với hành sự tu lên bậc trên, sự việc và nhân vật là đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc.

Đối với việc thu hồi hành sự khiển trách, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc? – Đối với việc thu hồi hành sự khiển trách, sự thực hành phận sự đúng đắn là đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc.

Đối với việc thu hồi hành sự chỉ dạy, … (như trên) … Đối với việc thu hồi hành sự xua đuổi, … (như trên) … Đối với việc thu hồi hành sự hòa giải, … (như trên) … Đối với việc thu hồi hành sự án treo, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc? – Đối với việc thu hồi hành sự án treo, việc thực hành phận sự đúng đắn là đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc.

Đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc?  Đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, sự việc và nhân vật là đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc.

Đối với hành xử Luật khi không điên cuồng, … (như trên) … Đối với (hành xử Luật) theo tội của vị ấy, … (như trên) … Đối với cách dùng cỏ che lấp, … (như trên) … Đối với việc chỉ định vị giáo giới tỳ khưu ni, … (như trên) … Đối với việc đồng ý về sự không vi phạm tội vì xa lìa ba y, … (như trên) … Đối với việc đồng ý về ngọa cụ, … (như trên) … Đối với việc chỉ định vị quăng bỏ vàng bạc, … (như trên) … Đối với việc chỉ định vị tiếp nhận y khoác ngoài, … (như trên) … Đối với việc chỉ định vị tiếp nhận bình bát, … (như trên) … Đối với việc đồng ý về gậy, … (như trên) … Đối với việc đồng ý về dây, … (như trên) … Đối với việc đồng ý về gậy và dây, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc?  Đối với việc đồng ý về gậy và dây, sự việc và nhân vật là đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc.

Dứt các câu trả lời.

Dứt các câu vấn đáp về lễ Uposatha, v.v...