CHUYỆNNGẠQUỶ

1 PHẨM RẮN

1.1

Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri!

Các bậc A-la-hán ví như các cánh đồng, các thí chủ ví như các nông dân, vật dâng cúng ví như hạt giống, từ đây quả báo phát sanh.

Hạt giống này, việc gieo trồng, cánh đồng là (yếu tố được mong mỏi) đối với các ngạ quỷ và người thí chủ; các ngạ quỷ thọ hưởng quả bố thí ấy, người thí chủ thịnh vượng nhờ phước báu.

Ngay tại đây, sau khi làm việc thiện và cúng dường lại (phước báu) cho các ngạ quỷ, sau khi làm nghiệp tốt lành thì đi đến nơi chốn là cõi Trời.

Chuyện Ngạ Quỷ Ví Như Cánh Đồng là thứ nhất.