CHUYỆNNGẠQUỶ

1 PHẨM RẮN

1.2

“Thưa ngài Nārada, tôi đã thu thúc về thân, tôi đã không thu thúc về khẩu, vì thế dáng vóc của tôi là thế ấy, giống như ngài nhìn thấy.

Thưa ngài Nārada, tôi kể lại điều ấy với ngài, thân này của tôi đã được ngài nhìn thấy. Ngài chớ làm điều ác bằng khẩu, hãy chớ là người có mõm heo.”

Chuyện Ngạ Quỷ Mõm Heo là thứ nhì.