KINH TẠP A-HÀM

KINH 1035. BÀ-TẨU

Tôi nghe như vầy:

Một thời Đức Phật ở trong vườn Lộc dã, tại trú xứ Tiên nhân, nước Ba-la-nại. Bấy giờ gia chủ Bà-tẩu thân bị bệnh khổ. Nói đầy đủ như kinh Gia chủ Đạt-ma-đề-na ở trước… được thọ ký đắc quả A-na-hàm… cho đến từ chỗ ngồi đứng dậy ra về.