KINH TẠP A-HÀM

KINH 1037. DA-THÂU

Tôi nghe như vầy:

Một thời Đức Phật trú trong một tinh xá Khúc cốc, thôn Na-lê. Bấy giờ, gia chủ Da-thâu bị bệnh trầm trọng, như vậy… cho đến ký thuyết đắc quả A-na-hàm.Như đã nói đầy đủ trong kinh Đạt-ma-đề-na.