KINH TẠP A-HÀM

KINH 196. VÔ THƯỜNG (2)

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Tất cả đều là vô thường. Cái gì là tất cả? Mắt là vô thường. Sắc, nhãn thức, nhãn xúc và thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay cảm thọ không khổ không lạc, phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc, tất cả chúng đều là vô thường. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp, ý thức, ý xúc và thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay cảm thọ không khổ không lạc, phát sanh bởi nhân duyên là ý xúc, thì chúng cũng vô thường.

“Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy, đối với mắt được giải thoát. Đối với sắc, nhãn thức, nhãn xúc và thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay cảm thọ không khổ không lạc, phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc, cũng được giải thoát. Cũng vậy, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp, ý thức, ý xúc và thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay cảm thọ không khổ không lạc, phát sanh bởi nhân duyên là ý xúc, cũng được giải thoát. Ta nói, người này giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não.”

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Như kinh nói “Tất cả là vô thường”, cũng vậy, các kinh nói:

 • Tất cả là khổ.
 • Tất cả là không.
 • Tất cả chẳng phải ngã.
 • Tất cả là pháp nghiệp hư dối.
 • Tất cả là pháp phá hoại.
 • Tất cả pháp sanh.
 • Tất cả pháp già.
 • Tất cả pháp bệnh.
 • Tất cả pháp chết.
 • Tất cả pháp sầu lo.
 • Tất cả pháp phiền não.
 • Tất cả pháp tập khởi.
 • Tất cả pháp diệt tận.
 • Tất cả pháp biết.
 • Tất cả pháp phân biệt.
 • Tất cả pháp dứt trừ.
 • Tất cả pháp giác.
 • Tất cả pháp chứng.
 • Tất cả ma.
 • Tất cả thế lực ma.
 • Tất cả khí cụ ma.
 • Tất cả đang cháy.
 • Tất cả cháy bùng.
 • Tất cả thiêu cháy.

Cũng đều nói chi tiết như hai kinh trên như vậy.