KINH TẠP A-HÀM

KINH 20. THÂM KINH

Thâm kinh cũng nói như vậy.