Chương 1: Tương Ưng Chư Thiên

II: Phẩm Vườn Hoan Hỷ

16. Ngủ Gục, Biếng Nhác

Ngủ gục, nhác, ngáp dài,
Không vui, ăn quá độ,
Ở đây, đối chúng sanh,
Thánh đạo không hiển lộ.
Ngủ gục, nhác, ngáp dài,
Không vui, ăn quá độ,
Với tinh tấn, đoạn chúng,
Thánh đạo được thanh tịnh.