Chương 1: Tương Ưng Chư Thiên

IV: Phẩm Quần Tiên

40. Con Gái Của Pajjuna

Như vầy tôi nghe.

Một thời Thế Tôn trú ở Vesālī, Ðại Lâm, tại Trùng Các giảng đường.

Rồi Cùla—Kokanadà, con gái của Pajjuna, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Ðại Lâm đi đến Thế Tôn; sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, Cùla-Kokanadà, con gái của Pajjuna, nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:

Con gái Pajjuna,
Tên Kokanadà.
Nhan sắc như điện quang,
Nàng đã đến tại đây,
Ðảnh lễ Phật và Pháp,
Nói kệ lợi ích này,
Dầu với nhiều pháp môn,
Con phân tích pháp này.
Nhưng lược nghĩa con nói,
Theo ý con hiểu biết,
Ở đời, chớ làm ác,
Cả ba: thân, khẩu, ý,
Từ bỏ mọi thứ dục,
Chánh niệm, tâm tỉnh giác,
Không khổ hạnh ép xác,
Vô bổ, không lợi ích.