Chương 1: Tương Ưng Chư Thiên

V: Phẩm Thiêu Cháy

44. Một Căn Rễ

Một rễ, hai phương diện,
Ba uế, năm môi trường,
Biển lớn, mười hai họa,
Vực xoáy bậc Thánh siêu.