Chương 1: Tương Ưng Chư Thiên

VII: Phẩm Thắng

70. Ðời (Thế gian)

—Trên gì thế gian sanh?
Trên gì được giao tiếp?
Thế gian chấp trước gì?
Trên gì đời khổ não?
—Trên sáu, thế gian sanh,
Trên sáu, được giao tiếp,
Thế gian chấp trước sáu,
Trên sáu, đời khổ não.