Chương 11: Tương Ưng Sakka

III: Phẩm Thứ Ba (hay Sakka Năm Kinh).

25. Không Phẫn Nộ (Không Hại)

Như vầy tôi nghe.

Một thời Thế Tôn ở Sāvatthi, Jetavana, tại vườn Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc).

Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo … Thế Tôn nói như sau:

—Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka, để làm hòa dịu chư Thiên ở Tam thập tam thiên tại hội trường Sudhamma, ngay trong lúc ấy, nói lên bài kệ này:

Chớ để lòng phẫn nộ,
Nhiếp phục, chi phối người!
Chớ để lòng sân hận,
Ðối trị với sân hận!
Không phẫn nộ, vô hại,
Bậc Thánh thường an trú.
Phẫn nộ quăng người ác,
Như đá rơi vực thẳm.

[Hết Tập I: Kinh Tương Ưng Bộ]