Chương 11: Tương Ưng Sakka

I: Phẩm Thứ Nhất

7. Không Gian Trá

Sāvatthi.

—Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka trong khi Thiền tịnh độc cư, khởi lên ý nghĩ sau đây: “Dầu ai là kẻ thù của ta. Ðối với họ, ta không có gian trá”.

Rồi này các Tỷ-kheo, Vepacitti, vua các A-tu-la, với tâm của mình biết tâm của Thiên chủ Sakka, liền đi đến Thiên chủ Sakka.

Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka thấy Vepacitti, vua các A-tu-la, từ xa đi đến, thấy vậy liền nói với vua A-tu-la:

“—Hãy đứng lại, này Vepacitti, Ông đã bị bắt”.

“—Này Thân hữu, tâm của Ông trước như thế nào, chớ có bỏ tâm ấy”.

“—Này Vepacitti, Ông có thể thề: ‘Ta không bao giờ gian trá’”.

(Vepacitti):

Ác báo do vọng ngôn,
Ác báo do báng Thánh,
Ác báo do phản bạn,
Ác báo do vong ân.
Này Sujampati,
Ai gian trá với Ông,
Người ấy sẽ thọ lãnh,
Các quả báo như vậy.