Chương 15: Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga)

II: Phẩm Thứ Hai

12. An Lạc

… Trú ở Sāvatthi

—Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo …

Này các Tỷ-kheo, khi các Ông thấy an lạc, may mắn, các Ông phải đi đến kết luận: “Chúng ta chịu đựng như vậy trong thời gian dài này”.

Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo … là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.