Chương 15: Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga)

II: Phẩm Thứ Hai

14. Mẹ

… Trú ở Sāvatthi.

—Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo …

Này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm mẹ …

Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo … là vừa đủ để được giải thoát đối với tất cả các hành.