Chương 15: Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga)

II: Phẩm Thứ Hai

15. Cha

… Trú ở Sāvatthi.

—Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo …

Này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm cha …