Chương 15: Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga)

II: Phẩm Thứ Hai

16. Anh

… Trú tại Sāvatthi.

—Này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm anh …