Chương 17: Tương Ưng Lợi Ðắc Cung Kính

I: Phẩm Thứ Nhất

1. Khổ Lụy

Như vầy tôi nghe.

Một thời Thế Tôn ở Sāvatthi … tại vườn ông Anāthapiṇḍika.

Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo … Thế Tôn nói như sau:

—Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là các lợi đắc, cung kính, danh vọng; thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp để chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách.

Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: “Ðối với lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta sẽ từ bỏ chúng. Ðối với lợi đắc, cung kính, danh vọng chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an trú”.

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập.