Chương 18: Tương Ưng Rāhula

II: Phẩm Thứ Hai

12. Sắc

Tại Sāvatthi.

—Này Rāhula, Ông nghĩ thế nào?

(2) Sắc:

—Sắc là thường hay vô thường?

—Là vô thường, bạch Thế Tôn.

(6–20) —Thanh … Hương … Vị … Xúc … Pháp …