Chương 18: Tương Ưng Rāhula

II: Phẩm Thứ Hai

13. Thức

(3–20) —Nhãn thức … Nhĩ thức … Tỷ thức … Thiệt thức … Thân thức … Ý thức …