Chương 18: Tương Ưng Rāhula

II: Phẩm Thứ Hai

14. Xúc

(3–20) —Nhãn xúc … Nhĩ xúc … Tỷ xúc … Thiệt xúc … Thân xúc … Ý xúc …