Chương 18: Tương Ưng Rāhula

II: Phẩm Thứ Hai

15. Thọ

(3–20) —Thọ do nhãn xúc sanh … Thọ do nhĩ xúc sanh … Thọ do tỷ xúc sanh … Thọ do thiệt xúc sanh … Thọ do thân xúc sanh … Thọ do ý xúc sanh …