Chương 18: Tương Ưng Rāhula

II: Phẩm Thứ Hai

16. Tưởng

(3–20) —Sắc tưởng … Thanh tưởng … Hương tưởng … Vị tưởng … Xúc tưởng … Pháp tưởng …