Chương 18: Tương Ưng Rāhula

II: Phẩm Thứ Hai

17. Tư

(3–20) —Sắc tư … Thanh tư … Hương tư … Vị tư … Xúc tư … Pháp tư …