Chương 18: Tương Ưng Rāhula

II: Phẩm Thứ Hai

18. Ái

(3–20) —Sắc ái … Thanh ái … Hương ái … Vị ái … Xúc ái … Pháp ái …