Chương 18: Tương Ưng Rāhula

II: Phẩm Thứ Hai

19. Giới

(3–20) —Ðịa giới … Thủy giới … Hỏa giới … Phong giới … Không giới … Thức giới …