Chương 18: Tương Ưng Rāhula

I: Phẩm Thứ Nhất

2. Sắc

… Tại Sāvatthi.

—Này Rāhula, Ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường?

—Là vô thường, bạch Thế Tôn.

Thanh … Hương … Vị … Xúc …

—Này Rāhula, Ông nghĩ thế nào? Pháp là thường hay vô thường?

—Là vô thường, bạch Thế Tôn. …, …

—Thấy vậy, này Rāhula, bậc Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán sắc … nhàm chán pháp.

Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát … ” … không còn trở lui trạng thái này nữa”.