Chương 18: Tương Ưng Rāhula

II: Phẩm Thứ Hai

20. Uẩn

(3–17) —Sắc … Thọ … Tưởng … Hành … Thức là thường hay vô thường?

—Là vô thường, bạch Thế Tôn …

(21–22) —Thấy vậy, này Rāhula, bậc Thánh đệ tử nghe nhiều … ” … không còn trở lui trạng thái này nữa”.