Chương 18: Tương Ưng Rāhula

I: Phẩm Thứ Nhất

3. Thức

… Tại Sāvatthi.

—Này Rāhula, Ông nghĩ thế nào? Nhãn thức là thường hay vô thường?

—Là vô thường, bạch Thế Tôn …

—Nhĩ thức … Tỷ thức … Thiệt thức … Thân thức …

—Này Rāhula, Ông nghĩ thế nào? Ý thức là thường hay vô thường?

—Là vô thường, bạch Thế Tôn …

—Thấy vậy, này Rāhula, bậc Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán nhãn thức, nhàm chán nhĩ thức, nhàm chán tỷ thức, nhàm chán thiệt thức, nhàm chán thân thức, nhàm chán ý thức.

Do nhàm chán, vị ấy ly tham … ” … không còn trở lui trạng thái này nữa”.