Chương 18: Tương Ưng Rāhula

I: Phẩm Thứ Nhất

4. Xúc

… Tại Sāvatthi.

—Này Rāhula, Ông nghĩ thế nào? Nhãn xúc là thường hay vô thường?

—Là vô thường, bạch Thế Tôn. …, …

—Này Rāhula, Ông nghĩ thế nào? Nhĩ xúc … Tỷ xúc … Thiệt xúc … Thân xúc … Ý xúc là thường hay vô thường?

—Là vô thường, bạch Thế Tôn. …, …

—Thấy vậy, này Rāhula, bậc Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán nhãn xúc, nhàm chán nhĩ xúc, nhàm chán tỷ xúc, nhàm chán thiệt xúc, nhàm chán thân xúc, nhàm chán ý xúc …

Do nhàm chán, vị ấy ly tham … ” … không còn trở lui trạng thái này nữa”.