Chương 18: Tương Ưng Rāhula

I: Phẩm Thứ Nhất

5. Thọ

… Tại Sāvatthi.

—Này Rāhula, Ông nghĩ thế nào? Thọ do nhãn xúc sanh là thường hay vô thường?

—Là vô thường, bạch Thế Tôn.

—Thọ do nhĩ xúc sanh … Thọ do tỷ xúc sanh … Thọ do thiệt xúc sanh … Thọ do thân xúc sanh … Thọ do ý xúc sanh là thường hay vô thường?

—Là vô thường, bạch Thế Tôn. …, …

—Thấy vậy, này Rāhula, bậc Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán thọ do nhãn xúc sanh, nhàm chán thọ do nhĩ xúc sanh, nhàm chán thọ do tỷ xúc sanh, nhàm chán thọ do thiệt xúc sanh, nhàm chán thọ do thân xúc sanh, nhàm chán thọ do ý xúc sanh …

Do nhàm chán, vị ấy ly tham … ” … không còn trở lui trạng thái này nữa”.