Chương 18: Tương Ưng Rāhula

I: Phẩm Thứ Nhất

6. Tưởng

… Tại Sāvatthi.

—Này Rāhula, Ông nghĩ thế nào? Sắc tưởng là thường hay vô thường?

—Là vô thường, bạch Thế Tôn.

—Thanh tưởng … Hương tưởng … Vị tưởng … Xúc tưởng … Pháp tưởng là thường hay vô thường?

—Là vô thường, bạch Thế Tôn. …, …

—Thấy vậy, này Rāhula, bậc Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán sắc tưởng, nhàm chán thanh tưởng, nhàm chán hương tưởng, nhàm chán vị tưởng, nhàm chán xúc tưởng, nhàm chán pháp tưởng …

Do nhàm chán, vị ấy ly tham … ” … không còn trở lui trạng thái này nữa”.