Chương 18: Tương Ưng Rāhula

I: Phẩm Thứ Nhất

7. Tư

… Tại Sāvatthi.

—Này Rāhula, Ông nghĩ thế nào? Sắc tư là thường hay vô thường?

—Là vô thường, bạch Thế Tôn.

—Thanh tư … Hương tư … Vị tư … Xúc tư … Pháp tư là thường hay vô thường?

—Là vô thường, bạch Thế Tôn. …, …

—Thấy vậy, này Rāhula, bậc Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán sắc tư, nhàm chán thanh tư, nhàm chán hương tư, nhàm chán vị tư, nhàm chán xúc tư, nhàm chán pháp tư.

Do nhàm chán, vị ấy ly tham … ” … không còn trở lui trạng thái này nữa”.