Chương 18: Tương Ưng Rāhula

I: Phẩm Thứ Nhất

8. Ái

… Tại Sāvatthi.

—Này Rāhula, Ông nghĩ thế nào? Sắc ái là thường hay vô thường?

—Là vô thường, bạch Thế Tôn.

—Thanh ái … Hương ái … Vị ái … Xúc ái … Pháp ái là thường hay vô thường?

—Là vô thường, bạch Thế Tôn. …, …

—Thấy vậy, này Rāhula, bậc Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán sắc ái, nhàm chán thanh ái, nhàm chán hương ái, nhàm chán vị ái, nhàm chán xúc ái, nhàm chán pháp ái.

Do nhàm chán, vị ấy ly tham … ” … không còn trở lui trạng thái này nữa”.