Chương 18: Tương Ưng Rāhula

I: Phẩm Thứ Nhất

9. Giới

… Tại Sāvatthi.

—Này Rāhula, Ông nghĩ thế nào? Ðịa giới là thường hay vô thường?

—Là vô thường, bạch Thế Tôn …

—Thủy giới … Hỏa giới … Phong giới … Không giới … Thức giới là thường hay vô thường?

—Là vô thường, bạch Thế Tôn. …, …

—Thấy vậy, này Rāhula, bậc Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán địa giới, nhàm chán thủy giới, nhàm chán hỏa giới, nhàm chán phong giới, nhàm chán không giới, nhàm chán thức giới.

Do nhàm chán, vị ấy ly tham … ” … không còn trở lui trạng thái này nữa”.