Chương 19: Tương Ưng Lakkhaṇa

II: Phẩm Thứ Hai

20. Sa Di

… tôi thấy một Sa-di đi giữa hư không …

Y Tăng-già-lê của vị ấy bị cháy … là một ác Sa-di.