Chương 2: Tương Ưng Thiên Tử

II: Phẩm Cấp Cô Ðộc

12. Veṇḍu

Ðứng một bên, Thiên tử Veṇḍu nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:

Hạnh phúc thay những người,
Sau khi hầu Thiện Thệ,
Tuân phụng lời Ngài dạy,
Tu học không phóng dật!

Thế Tôn nói:

Veṇḍu!
Những ai Thiền tu học.
Trong pháp cú Ta dạy,
Tinh cần, không phóng dật,
Ðúng thời họ sẽ đi,
Thoát khỏi tay tử thần.