Chương 22: Tương Ưng Uẩn

I: Phẩm Biên

107. Các Sa Môn

Nhân duyên ở Sāvatthi

—Có năm thủ uẩn, này các Tỷ-kheo. Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn … thức thủ uẩn.

Những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, không như thật biết vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm thủ uẩn này … như thật biết rõ…; tự mình chứng ngộ với thượng trí, chứng đạt và an trú.