Chương 22: Tương Ưng Uẩn

I: Phẩm Biên

108. Các Sa Môn

Nhân duyên ở Sāvatthi

—Này các Tỷ-kheo, có năm thủ uẩn này. Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn.

Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của năm thủ uẩn này … biết rõ…; tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú.